Historien om huset


Historien om huset

Historie og bygningsmasse

Hobro Medborgerhus har til huse i et tidligere meninghedshjem med en kirkesal og en tidligere
Teknisk skole.


Bebyggelserne er placeret centralt i den ældste del af Hobro, hvor de udgør markante og værdifulde elementer i bybilledet omkring den gamle Skibsgade.

Det 2-etagers hus med facade til Skibsgade blev opført i 1884 (Skibsgade 28). I 1897 blev der vest herfor opført et menighedshjem med en smuk kirkesal (Skibsgade 26). De to býgninger er i dag bygget sammen. I 1938 blev bagbygningen opført som udvidelse til skolen. I 1954 overtog skolen menighedshjemmet, men i 1961 blev Teknisk Skole nedlagt og eleverne fordeltes på de omkringligggende skoler. Hobro Gymnasium indtog bygningen de næste 4 år, hvorefter der var Handelsskole indtil 1984.

Bygningen blev herefter købt af Hobro Slagteri og i 1985 solgt til Den selvejende institution Hobro Medborgerhus.


Med oprettelse af Medborgerhuset i 1986 er man i byen vendt tilbage til Skibsgade, som stedet, hvor tingene foregår, og hvor byens borgere samles om mange forskellige aktiviteter.

Det var Vagn Jensen, som i sin tid var en væsentlig drivkraft bag oprettelsen af institutionen Hobro Medborgerhus. I 2 år var han som den daglige leder, også drivkraften bag driften af medborgerhuset .


Over en årrække har Hobro Medborgerhus været hjemsted for en række foreninger samt for aktivering af unge mennsker i et aktiveringsprojekt benævnt “Rumpiloterne”. Dette projekt som var etableret i et samarbejde mellem Medborgerhuset ved den nu forhenværende leder Susanne Bisgaard og


Mariagerfjord Kommune ophørte i april 2015.

Hen over årskiftet 2015/16 er Medborgerhuset funktion og vedtægter ændret således at institutionen nu er etableret som et foreningshus som hjemsted for en lang række af byens foreninger.


Der er således fremadrettet den selvejende institution Hobro Medborgerhus’ FORMÅL at virke som Medborger- og Foreningshus samt at skabe gode vilkår for aktiviteter med socialt og kulturelt sigte, som kommunens borgere og foreninger vil udøve i deres frie tid, samt at understøtte et aktivt kulturliv i Hobro, Mariagerfjord Kommune.


Institutionens drift sker ved tilskud fra det offentlige, lejeindtægter efter de af bestyrelsen fastsatte regler, kontingentbetaling fra foreninger, klubber og medlemmer, gaver og bidrag fra organisationer, foreninger, virksomheder, fonde o. lign. samt ved overskudsgivende aktiviteter.

Et eventuelt driftsoverskud tilfalder og anvendes i Institutionens øjemed.

Alle borgere, organisationer, klubber og foreninger med hjemsted i Mariagerfjord Kommune har mulighed for at benytte huset efter de til enhver tid gældende medlemsbestemmelser og husregler.

 

Medborgerhusets bestyrelse 2023